Schimbarea numelui, căsătorie și divorț – Spania

schimbarea numelui casatorie si divort spania

Schimbarea numelui, căsătorie și divorț – Spania.

În cazul în care în timpul șederii în străinătate v-ați schimbat numele și/sau prenumele, este necesar să solicitați, în prealabil, înscrierea mențiunii de schimbare.

Înscrierea se face pe marginea actelor de stare civilă române la:

 • serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor;
 • la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze mențiunea;

Înscrierea se face în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială.

Schimbarea numelui în Spania și înscrierea modificării

Schimbarea numelui, căsătorie și divorț – Spania

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cerere de înscriere a mențiunii însoţită de documentele justificative și la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României
din statul de reşedinţă.

Cererea de înscriere a menţiunii de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui va fi însoţită de următoarele documente:

 • documentul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis de autorităţile străine, în original şi în copie, cu traducerea legalizată a documentului, în original şi în copie;
 • copia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;
 • copia paşaportului emis de autorităţile române sau, după caz, străine, al persoanei reprezentate;
 • în cazul unei persoane căsătorite documentele se depun în copie, în trei exemplare.

În cazul în care divorțul este pronunțat în Spania

În cazul unui divorţ pronunţat în străinătate trebuie să solicitaţi serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, primăriei competente, înscrierea în actele de stare civilă
române a hotărârii străine. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

 • sentinţa de divorţ emisă de autorităţile străine, în original şi în copie, cu traducere legalizată,
  în original şi în copie;
 • copia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea
  menţiunii;
 • copia paşaportului emis de autorităţile române sau, după caz, străine;

În situaţiile în care hotărârile străine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România, cererea se trimite, pentru avizare, la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date, de către primăria competentă, însoţită de actul original, copie şi traducerea legalizată a acestuia, în limba română.

Dacă din sentinţa de divorţ emisă de autorităţile străine nu
reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se solicită:

 • declaraţie pe propria răspundere din partea soţului care şi-a schimbat numele de familie după căsătorie. (Din care să rezulte numele pe care doreşte să îl poarte în urma divorţului; numele de familie al celuilalt soţ se poartă numai cu consimţământul acestuia.)

Sursă: http://dprp.gov.ro/web/ghid-de-reintoarcere/

Schimbarea numelui, căsătorie și divorț – Spania – Inscriere certificat de casatorie SPANIA

Cetăţenii români pot prezenta pentru înscriere:

 • certificatul de căsătorie literal-CERTIFICACION LITERAL DE MATRIMONIO
 • extrasul de căsătorie multilingv eliberat în baza Convenţiei nr.16 de la Viena,respectiv CERTIFICACION DEL ACTA DE MATRIMONIO.

În cazul în care este prezentat spre înscriere certificatul “literal”, acesta trebuie să fie apostilat conform Convenției de la Haga. Apostila se aplică de către Tribunalul Superior de Justiție din Regiune. Este necesară traducerea în limba română a acestui tip de certificat şi legalizarea traducerii.

Certificatul multilingv (certificado plurilingue) FORMULAR –B-CIEC eliberat gratuit de Registrul Civil spaniol. Certificatul multilingv nu trebuie apostilat şi nici tradus în limba română.

Cine trebuie să se prezinte la misiunea diplomatică / oficiul consular?

În vederea înscrierii certificatului de căsătorie pentru persoanele casatorite dupa 1 octombrie 2011, este necesară prezenţa ambilor soţi la misiunea diplomatica/oficiul consular.

In cazul in care căsătoria a avut loc inainte de data de 1 octombrie 2011, cererea de inscriere va fi depusa la misiunea diplomatica/oficiul consular de sotul/sotia cetatean român.

Cererea de înscriere se depune de către soţul cetăţean român în cazul în care unul dintre soţi este cetăţean străin.

Documentele necesare în vederea înscrierii certificatului de căsătorie sunt următoarele:

 • certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile spaniole, în original, apostilat, fotocopie şi traducere legalizată;

Sau

 • extrasul de căsătorie multilingv, care este scutit de traducere şi legalizare;
 • carte de identitate sau paşaport, în original şi fotocopie al solicitantului;
 • certificatele de naştere ale soţilor, în original şi fotocopie;
 • documentul prin care să se facă dovada cetăţeniei române, în cazul în care solicitantul nu este în posesia unui document de identitate românesc aflat în termen de valabilitate;
 • declaraţii autentificate din partea ambilor soţi cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial ales, dacă acesta nu rezultă din certificatul sau extrasul prezentat pentru înscriere;
 • declaraţii autentificate din partea ambilor soţi cu privire la numele purtat după căsătorie, în cazul în care acesta nu rezultă din extrasul prezentat pentru înscriere.

Schimbarea numelui, căsătorie și divorț – Spania – Unde se poate face traducerea documentelor?

 • traducerea în limba română a documentelor necesare pentru diferite servicii consulare se pot face la Secția Consulară a Ambasadei României la Madrid.
 • se pot face la traducători autorizați de Ministerul Afacerilor Externe şi Cooperării din Spania
 • la traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei din România care au depus specimen de semnătură la Secţia Consulară.

Dacă în cuprinsul extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile locale sunt identificate greşeli, se va proceda mai întâi la rectificarea documentului. De către autorităţile competente locale şi ulterior se va proceda la înscriere.

Dacă între documentele prezentate în vederea înscrierii există neconcordanţe, cererea de înscriere se soluţionează după clarificarea acestora.

Dacă în statutul civil al soţului, cetăţean român au intervenit schimbări în străinătate, respectiv divorţ, schimbare de nume, dar care nu au fost înregistrate şi în România, acesta trebuie să se adreseze mai întâi autorităţilor române. Pentru a întreprinde următoarele demersuri după caz:

1. Dacă anterior căsătoriei soţul cetăţean român şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate.

În primul rând se va înregistra schimbarea de nume şi/sau prenume, după caz.

Schimbarea numelui în Spania și înscrierea modificării. Listă documente necesare înscrierii mențiunilor

Cererea pentru înscrierea menţiunilor se poate depune la misiunea diplomatica/oficiul consular. Sau în ţară la primăria care are în păstrare actul de stare civilă, pe care urmează să se înscrie menţiunea. Cererea se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială şi va fi însoţită de următoarele documente:

 • documentul administrativ emis de autorităţile locale competente prin care se face dovada modificării. Care urmează să fie înscrisă; documentul va fi prezentat în original, apostilat şi fotocopie;
 • certificatele de stare civilă româneşti (naştere şi căsătorie, după caz), în original şi în fotocopie;
 • actul de identitate sau paşaportul, în original şi fotocopie al solicitantului.

Ulterior înregistrării modificărilor de schimbare de nume şi/sau prenume şi obţinerea unui nou certificat de naştere se poate depune cererea pentru înscrierea certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile străine.

Dacă schimbarea de nume şi/sau prenume au intervenit în străinătate, dar în alt stat, documentele prin care se face dovada schimbării numelui trebuie apostilate sau supralegalizate.

2. Dacă unul dintre soţi, cetăţean român a mai avut o căsătorie anterioară şi un divorţ pe care nu le-a înregistrat în România

Trebuie să se înregistreze mai întâi în registrele de stare civilă române menţiunea de căsătorie şi de divorţ.

Cererea pentru înscrierea menţiunilor se poate depune la misiunea diplomatică/oficiul consular sau în ţară la primăria care are în păstrare actul de stare civilă pe care urmează să se înscrie menţiunea, cererea se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială şi va fi însoţită de următoarele documente.

Listă documente:

 • certificatul/extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată;
 • traducerea legalizată a documentului în original, apostilată şi fotocopie;
 • hotărârea de divorţ străină, în original, apostilată şi fotocopie, rămasă definitivă (dacă au avut loc în alt stat căsătoria şi divorţul certificatul de căsătorie şi hotărârea de divorţ trebuie apostilate sau supralegalizate în funcţie de statul emitent).
 • certificatele de stare civilă româneşti (naştere şi căsătorie, după caz), în original şi în fotocopie;
 • actul de identitate sau paşaportul în original şi fotocopie.

Ulterior înregistrării modificărilor şi obţinerea unui nou certificat de naştere cu menţiuni se poate depune cererea pentru înscrierea certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile spaniole.

În cazul în care căsătoria şi divorţul s-au înregistrat în alt stat, dar nu în Spania documentele prezentate trebuie apostilate sau supralegalizate în funcţie de statul emitent.

Taxa consulară: pentru înscrierea certificatelor de căsătorie în termen de până la şase luni de la încheierea căsătoriei este de până la 125 euro, în funcție de modalitatea de efectuare a traducerilor.

Taxa pentru înscrierea certificatelor de căsătorie la peste şase luni de la încheierea căsătoriei este de până la 170 euro, în funcție de modalitatea de efectuare a traducerilor.

Notă: În situaţia în care doriţi efectuarea serviciului în 48 de ore, se percep taxele de urgenţă pentru transcriere (15 euro) şi pentru efectuarea traducerii (15 euro).

La eliberarea certificatului de căsătorie românesc se va prezenta soţul/soţia care a depus cererea.

Notă: Întotdeauna verificați împreună cu misiunile diplomatice ca informațiile prezentate să fie de actualitate.

Sursă: https://informatiiconsulare.ro/mae/

Citește și: Schimbare domiciliu din Spania în România

Distribuie: