Schimbare domiciliu din Spania în România

schimbare domiciliu carte de identitate

Schimbare domiciliu din Spania în România.

Schimbare domiciliu din Spania în România
sursă foto: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Galați

Unde se eliberează cartea de identitate și pașaportul?

Instituţiile responsabile de eliberarea cărţii de identitate sunt Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, aflate în subordinea autorităților
administrației publice locale.

Pentru eliberarea sau reînnoirea pașaportului, va trebui să vă adresaţi Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din judeţul în care v-aţi stabilit
domiciliul. Această instituţie se află în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România, trebuie să vă adresați serviciului public comunitar de evidență a persoanelor pe a cărui rază se află imobilul în care urmează să vă stabiliți domiciliul.

Schimbare domiciliu din Spania în România. Care sunt documentele necesare?

 • cererea, depusă personal;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • documentul prin care face dovada adresei de domiciliu din România, original şi copie;
 • paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea
  cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile
  consulare ale României din străinătate, original şi copie;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie; pentru
  paşaport sunt necesare copii ale filelor informatizate privind datele de identificare şi a celor
  destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate de 7 lei.

Cazuri particulare. Schimbare domiciliu din Spania în România pentru un minor.

În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul
de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.
Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate de exerciţiu în condiţiile prevăzute de lege este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care locuieşte în mod statornic. În situaţia în care
părintele solicită schimbarea domiciliului din străinătate în România, împreună cu minorul/minorii, va scrie pe cererea sa, la rubrica „Copii minori sub 14 ani”, datele minorului/minorilor prezentând şi certificatele de naştere ale copiilor minori cu vârsta mai mică
de 14 ani.
După împlinirea vârstei de 14 ani, minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, însoţit de unul dintre părinţi sau,
după caz, de reprezentantul său legal împreună cu documentele menționate mai sus.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte dat în formă autentică
la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copia hotărârii judecătoreşti
rămasă definitivă, irevocabilă, învestită cu formulă executorie.

Cetățeni români cu domiciliul în Spania care se întorc temporar în România.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România pot solicita eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, cu termen de valabilitate de un an.

Cererea se depune personal la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia se află reședința solicitantului, împreună cu următoarele documente:

 • cerere de eliberare a cărții de identitate provizorii;
 • paşaportul eliberat de autorităţile române, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul
  de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copie;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România, original şi copie;
 • două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii, de 1 leu.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) pune la dispoziția românilor de pretutindeni un Ghid de Reîntoarcere, elaborat din informațiile furnizate de o serie de instituții ale statului român cu competențe în domenii esențiale procesului de reintegrare.

În acest ghid veți găsi informații privind reînnoirea actelor de identitate, repatrierea bunurilor, echivalarea studiilor, accesarea serviciilor medicale și sociale, regimul de impozitare precum și posibile oportunități de investiții în România.

* Ghidul are caracter informativ și nu se substituie informațiilor furnizate de ministerele de resort.  

Sursă: http://dprp.gov.ro/web/ghid-de-reintoarcere/

Servicii e-consulat: programare consulat

Distribuie: